Kith Miami
Miami Beach, FL
2016

Photos by Noah Kalina